Antikové

Původní „stavitelé cest“, Antikové byli rasou pokročilých lidí, kteří navrhli systém hvězdných bran. Podle asgardských informací Antikové před dávnými časy opustili naši část vesmíru. Ve skutečnosti se Antikové naučili povznést do vyšších sfér bytí ve chvíli, kdy se galaxií šířila neznámá epidemie. Mnozí zemřeli, ale ti, kteří se naučili povznést, se postupně zbavovali své tělesné formy, obdarováni novým smyslem bytí.

Antikové bývali klíčovými členy čtyř nejmocnějších ras galaxie spolu s Asgardy, Noxy a Furlingy. Antikové kdysi dávno žili na Zemi – nebo se na Zemi dokonce vyvinuli – miliony let před naší rasou. Jeden Antik, Ayiana, byla po miliony let pohřbena v Antarktickém ledu. Ayiana byla Antiky zanechána na Zemi, když tito opouštěli planetu ve městě Atlantis, stěhujíce se do galaxie Pegasa před pěti až deseti miliony let.

V Pegasově galaxii zaseli Antikové lidský život na mnoha stech světech, jak už jednou provedli v naší galaxii. Žili zde po miliony let – ale potom přišli na planetu, kde spal mocný nepřítel. Antikové se nikdy dříve nesetkali s technologií, která by se mohla poměřovat jejich vlastní. Probuzení Wraithové se počali krmit na světech obývanými lidmi, dokud nezbyl jediný – Atlantis. Wraithové použili jejich nejsilnější zbraně k dobytí Atlantis, ale antický štít držel. Poraženi, Antikové potopili celé město do oceánu a do jednoho se vrátili na Zemi. Zde pravděpodobně prožili zbytky svých životů, vyprávějíce příběhy, které daly vzniknout legendě o ztraceném městě. Nevíme, zdali ti, kteří přežili, povznesli se nebo měli alespoň nějaký kontakt s povznesenými Antiky.

Šíť hvězdných bran dokazuje, že Antikové byli jednou z nejvyspělejších ras v celém vesmíru – a to před miliony let, a že měli velkou ideu rozprostřít tisíce bran napříč prázdnotou vesmíru – a to dokonce i za hranice naší galaxie. Dokonce měli technologii, která jim umožňovala zastavit samotný tok času (na několika planetách zároveň) a vrátit několik hodin, ačkoliv nebyli schopní přivést tuto konkrétní technologii k dokonalosti. Další technologie, které nám tato rasa zanechala, zahrnují zařízení schopné upravit lidskou DNA k dosažení výjimečných schopností, lékařské zařízení schopné vrátit život a dokonce oživit mrtvou tkáň, a mnohá další.

Z příkladu Antiků můžeme dovozovat existenci jisté hierarchie světa vyšších bytostí, neboť po povznesení se tyto na základě vlastního přesvědčení nevměšují do záležitostí kultur, které nedosahují úrovně jejich nehmotného bytí. Spolupracovat s někým nižším je porušením jejich zákona. Pomoc nižší bytosti při povznesení je trestána vyhnanstvím. Vměšování se do okolností, které ovlivňují chod civilizace, je ten nejhorší přestupek.

Jako trest za porušení tohoto zákona byli Antikové schopní zničit celé civilizace a opustit odpovědného hříšníka mezi vší tou hrůzou, kterou způsobili. Také nutili (nebo se pokoušeli donutit) hříšníky descendovat zpět do roviny hmotné existence. Antikové jsou, a to ve všech směrech, schopní drasticky ovlivňovat přirozený chod událostí. Ale když odhlédneme od jejich často velmi krutého vystupování, Antikové jsou obdaření vysokou morální zodpovědností, která určuje jednání většiny.

Antikové též mají schopnost zjevovat se v lidské podobě, či dokonce přijmout tělesnou formu trvale. Znovu-povznesení poté vyžaduje pomoc ostatních Antiků.

Povznesení jedinci mají schopnost kontrolovat přírodní síly, přeměnit jasný den v nebezpečnou bouři a dokonce schopnost použít blesku jako zbraně ať už ve vzduchu či na zemi.

I když Antikové nejsou fyzicky přítomní, jejich činy viditelně korigují snahy týmu SG-1 a dalších. Expedice na Atlantis žije v antickém, technologicky pokročilém městě, které byli Antikové nuceni opustit při útoku Wraithů před tisíci lety. Ačkoliv nejsou fyzicky přítomní, jsou stále silou, se kterou se musí počítat.


Asurané

Rasa, která vznikla z mikroskopických strojů, navržených Antiky pro boj proti Wraithům. Asurané sami se vyvinuli z tohoto antického experimentu, který nevyšel, dílem také proto, že to bylo zoufalé řešení, protože Wraithové Antiky počtem převyšovali a válku vyhrávali. Antikové původně vytvořili nanovirus, který měl způsobit Wraithům krvácení do mozku a tak je zabít. V nanitech byla od samotných Antiků zabudována větší agresivita než měli samotní Wraithové. Ale Replikátoři se brzy začali množit a přerostli své tvůrce. Ti se pokusili z Replikátorů, kteří už tou dobou měli podobu svých tvůrců, odstranit agresivitu, ale bez úspěchu. Zároveň ale vložili do jejich programu kód, který Replikátorům bránil Antiky napadnout.

Antikové ale zjistili, že jejich experiment už zašel daleko a že množení Replikátorů nedokážou zabránit. Vyslali proto svoje lodě na planetu Asuras, kde Replikátory původně vysadili, a pokusili se je zničit. Jenže několik nanitů přežilo a tak se Asurané vyvinuli znovu a vybudovali si nové město podle antického vzoru.

Antikové experiment považovali za tragickou chybu a snažili se po něm zakrýt veškeré stopy. Vymazali ze své databáze veškeré informace jak o Asuranech, tak o jejich planetě a o experimentu samotném. Antikové také zajistili, že Asurané nikdy nenajdou cestu zpět k Atlantis a tak z jejich paměti vymazali její polohu.

foto

Asurané komunikují pomocí silných subprostorových frekvencí, pravidelně aktualizovaných díky jejich spojení, kdy si vzájemně vyměňují informace. Toto spojení také Asuranům umožňuje přepsat základní kód u jedince, a manipulovat tak s jeho nebo její osobností.

Jejich technologie se vyvíjela dlouho, po celých deset tisíc let, a v mnohém tak předstihla antickou. Asurané dokáží vytvořit mnoho ZPM, která napájejí jejich města a poskytují jim tak neomezené množství energie. Mohou díky tomu také cestovat vesmírem ve svých městech, stejných nebo podobných jako je Atlantis. Díky jejich subprostorovému spojení, stejně jako zvláštní schopnosti se replikovat, si členové atlantické expedice myslí, že našli původ rasy Replikátorů. Vysvětlovalo by to, proč se bloky Replikátorů, s pomocí technologie zanechané na jedné z asgardských planet, dokázali přetvořit do lidské podoby. A také to vysvětluje, proč je návod na zbraň proti nim v Antické knihovně znalostí.

Jediná známka, kterou ještě před objevením celé rasy Asuranů atlantická expedice našla, byl právě nanovirus, ukrytý v jedné z laboratoří ve městě. Tento nanovirus způsobil smrt několika členů expedice a už tehdy ukazoval na své tvůrce, jelikož nezabíjel lidi, kteří měli ATA gen nebo podstoupili genovou terapii. To byla právě pojistka, aby virus nezabil Antiky.

foto

Asurané, kteří považují lidi za přímé potomky Antiků, se se Sheppardovým týmem poprvé setkávají až po dvou a půl letech pobytu expedice v galaxii Pegasus a všichni se mylně domnívají, že jde o Antiky. Když lidé zjistí pravdu, Asurané je uvězní a získají z jejich myslí jak informace o lidech, tak i o poloze města. McKayovi se podaří přepsat kód jednoho z Asuranů, Niama, který jim pomůže utéct, ale zároveň se tak stane klíčem k tomu, aby se Asurané naučili sami přepisovat svůj vlastní kód. Když se do Atlantis vrátí přeživší skupinka Antiků (epizoda Return 1), tak tuto schopnost Asurané použijí, aby mohli město napadnout. Tým získá město zpět a to také díky tzv. ARGs (Anti-replicator weapons), které sestrojila podplukovník Carterová podle antického vzoru. Tyto zbraně rozkládají spoje mezi částmi, z nichž jsou Asurané sestaveni. Ovšem jsou to frekvenční zbraně a Asurané jsou tak schopni se po několika výstřelech přizpůsobit.

V Atlantis jsme se s rasou Asuranů setkali poprvé v epizodě 2×05 Progeny.


Athosiané

Athosiané jsou rasou, jejíž obživou je zemědělství. Jejich domovem byl po dlouhá léta Athos v galaxii Pegasa. Jejich vůdce je Teyla Emmagan, dcera Taganova. Po příchodu lidí ze Země a po wraithském útoku se zbylí Athosiané vrátili s majorem Johnem Sheppardem a jeho týmem na Atlantis. Zde žili nově příchozí několik týdnů, než byli převezeni na blížkou pevninu, aby začali nový život.

Na první pohled se Athosiané nezdají příliš technologicky vyspělí, nicméně každodenní práci si ulehčují používáním drobných, avšak působivých technologií – například pokročilým zapalovačem. Nejsou technologicky zaostalí, jak by se mohlo zdát, ale raději se rozhodli vývoj pokročilých technologií omezovat a neupoutávat na sebe zbytečnou pozornost Wraithů. Athosiané disponují některými zajímavými schopnostmi a vlastnostmi, někteří z nich mohou dokonce vycítit Wraithy, jsou-li poblíž.

Athosiané jsou hluboce věřící lidé, kteří se modlí k „předkům“, tedy Antikům. Už dávno pochopili způsob cestování pomocí systému hvězdných bran a někteří, například Teyla a Halling, byli průvodci průzkumným týmům Atlantis po jiných planetách jejich galaxie.

Athosiané jsou poměrně nedůvěřiví, ale pro lidi ze Země mají jistou slabost. Znají souřadnice mnoha jiných planet s hvězdnými branami, ale nikdy nenarazili na žádný svět, který by nebyl pod nadvládou Wraithů.


Belkané

Velmi dobří obchodníci. Obchodování je jeden z jejich hlavních způsobů obživy. Poprvé jsme je měli možnost spatřit v epizodě Trinity, kde se s nimi Teyla snažila navázat obchodní kontakt a pomoci tak svým lidem.

Jeden z obyvatelů pochází ze Satedy — Rononova domovského světa.


Daganiané

Současní obyvatelé planety Dagan, dříve známé jako Sudaria. Není známo, zda jsou Daganiané přímými potomky bývalých obyvatel planety, Sudarianů, ale jisté je, že přijali jejich kulturu jako svou vlastní. Daganiané mají ve svém středu Bratrstvo, které se stará o „Potentii“, což je jejich název pro ZPM.

To chtěl získat Atlantis tým, ale poté, co ho pomohli najít, jsou zrazeni Allinou, novou vůdkyní Bratrstva. O tom tým neměl ponětí a protože jsou Daganiané a hlavně členové Bratrstva spíše mírotvůrci, nedovolí jim ZPM odnést, protože mají za úkol ho střežit pro „Předky“, což jsou Antikové.

Ačkoliv si na pomoc pro zradu týmu zavolali Genii, nejsou to jejich spojenci a ani jim nejde o boj a zabíjení. Jejich hlavním cílem je jen střežit ZPM.

Se členy této rasy jsme měli možnost se seznámit v 16. epizodě 1. série, Brotherhood.


Doranďané

Rasa lidí žijících před 10ti tisíci lety v galaxii Pegasus. Přátelé Antiků. Doranďané umožnili této pokročilé rase postavit na své planetě základnu, pozemní verzi orbitálního satelitu jednou objeveného v hvězdném systému Atlantisu.

Dorandská civilizace tragicky zanikla při testovnání antického projektu Arcturus na mezihvězdné wraithské flotile připravující se z orbitu na obsazení planety. Díky Arcturusu se sice podařilo zlikvidovat wraithskou armádu, avšak při střelbě došlo k fatálnímu přetížení systému a všechny standardní způsoby deaktivace zbraně selhaly. Nakonec se Antikům zbraň podařilo zastavit, ale všichni vědci včetně lidí nacházejících se v blízkém okolí základny zemřeli. Poté Wraithové vyslali další útočnou flotilu a vyhladili z povrchu planety veškerou populaci.


Genii

Na první pohled jednoduché zemědělské společenství, avšak skutečná civilizace se skrývá pod povrchem planety ukryta před Wraithy. Obrovský podzemní komplex odpovídá naší technice z pozdních 40.let 19.století.

Místní obyvatelé se nezdráhají využít lži, přetvářky a zabíjení pro dosažení svého cíle.


Kerasovi lidé

Civilizace, sestávající především z dětí, obývající planetu ve dvanácti vesnicích planetu M7G-677. Už více než pět set let se na této planetě neobjevili Wraithové, částečně kvůli faktu, že každý obyvatel před svými pětadvacátými narozeninami spáchá rituální sebevraždu.

Nucené sebevraždy začaly v minulosti, ale ve skutečnosti to bylo z důvodu omezeného prostoru pro obyvatele. Podle Kerase, umějí být ostatní vesničané velmi „přesvědčiví“, když někdo se sebevraždou váhá. Věří totiž, že pokud někdo přesáhne věk 25 byť o jeden den, Wraithové ucítí přítomnost dospělého a vrátí se. To ovšem není pravda, Wraithové se sice na dětech neživí, ale přesný věk hranice, který jim pro jejich proces živení stačí, není znám.

Vesničané do příchodu týmu netušili, že sebevraždy mají na jejich přežití jen částečný podíl. Poblíž jedné z vesnic se totiž nachází opuštěné antické zařízení, v němž ZPM zásobuje energií štít, který neutralizuje veškeré formy elektromagnetické energie, včetně Puddle Jumperů nebo Wraithských stíhaček a zbraní. A protože Wraithové zatím nemají nedostatek „potravy“, tak nepovažují za nutné se na M7G-677 vydat.

Sebevraždy měly původně sloužit úplně jinému účelu, a to udržet populaci v mezích, kvůli omezené kapacitě štítu, který by nebyl schopný pokrýt větší oblast, kdyby se populace rozrostla. Tohle ale obyvatelé planety po celá staletí nevěděli. Po příchodu Sheppardova týmu se situace mohla změnit, hlavně díky tomu, že doktor McKay dokázal přijít na to, jak rozšířit dosah štítu, takže sebevraždy už dál nebyly nutné.

Mladí obyvatelé planety si postavili domy na stromech a všechny děti od nejmenších umějí používat luk a šípy. Obyvatelé jednotlivých vesnic si často vyměňují jednotlivce mezi sebou, aby tak udrželi genetickou rozmanitost.

Před zásahem atlantického týmu hrálo hlavní roli náboženství a sebevraždy měly náboženský podtext. Dobrovolné ukončení života údajně umožňovalo jedinci dosáhnout Věčného odpočinku, ale naopak smrt z rukou Wraithů by tomu zabránila.

Atlantis tým je s dětmi v neustálém kontaktu a posílá vědecké týmy, aby kontrolovaly stav jejich štítu. Takhle se tam podíval Zelenka v epizodě Critical Mass. Děti, obyvatele planety, jsme ale měli zatím možnost vidět pouze jednou, v 1×06, Childhood’s End.


Manariané

Rasa lidí, která tajně pracuje s Genii, když se to oběma stranám hodí. Jejich vůdce je Smeadon. Manariané nejspíš patřili do Genijské Konfederace, než byla Wraithy zničena.

První kontakt a dohodu o zásobování udělal seržant Bates. S nepříliš velkým nadšením přijali Manariané Athosiany a členy atlantické expedice jako dočasné uprchlíky, když se k Atlantis blížila bouřka. Ovšem následně prodali informace o jejich pobytu na Manarii Geniům, což veliteli Kolyovi umožnilo Atlantis napadnout a dočasně obsadit.

Zda po této události i nadále udržují obchodní vztahy s Atlantis není známo.

První zmínka o této rase je už v epizodě první série Underground, kde Bates navázal kontakt. K bližšímu seznámení a následné zradě dojde ve dvouepizodě Storm/Eye.


Obyvatelé M5S-224

Inteligentní, netělesné bytosti, obývající většinu povrchu planety s označením M5S-224. Pozorovateli se ale jeví jen jako oblak mlhy. Tyto bytosti generují obrovskou energii, kterou je brána schopná přenést do vytvoření červí díry, jež může dosahovat mnohem dál a která potřebuje velké množství energie.

Ale když se aktivuje brána, stojí to tyto bytosti mnoho životů. Ony ale toto riziko podstupují a obětují životy proto, aby pokaždé, když někdo vstoupí na planetu, zase odešel a nepoznal jejich skutečnou identitu. Avšak, vytvoření červí díry do jiné galaxie stojí milióny životů, což už je nepřijatelné.

Aby se chránily, jsou tyto bytosti schopné navodit návštěvníkům bezvědomí a vytvořit jim realitu v jejich myslích, takže si myslí, že jsou jinde nebo že se stalo něco, co se ve skutečnosti vůbec neudálo. Tělo člověka potom v bezvědomí na zemi postupně zemře, protože potřebuje jíst a pít. Právě tento stav navodí tyto bytosti atlantickému týmu, který chce využít energie „mlhy“ k poslání zprávy na Zemi.

Potom, co jsou ale Sheppard a ostatní nějakou dobu uvězněni ve svém vědomí, si tento stav postupně uvědomují a když bytosti přemluví, aby je nechali jít, slíbí také, že už se nikdy nevrátí, aby tyto oběti už nemusely podstupovat.

Protože tým své slovo drží, tak jsme se s touto rasou poprvé a asi naposledy setkali v epizodě 1×09, Home.


Olesiané

Pokročilá kultura v galaxii Pegasus s přesvědčivou formou trestání protizákonného jednání. Před dávnými dobami ujednala Olesianská vláda dohodu s wraithským velitelem. Výměnou za úrodné krmné území Wraithové nechají na pokoji hlavní část olesianské populace.

Po mnoho generací tato dohoda umožňovala kultuře plodnou existenci a rozrůstající se technologický potenciál, částečně také díky minerálu nacházejícímu se na Olesii.

Zločinci byli uvrženi do vyhnanství na ostrov obsahující hvězdnou bránu a tak trestanci byli první a poslední potravou, na kterou Wraithové při svém sklízení naráželi. V posledních letech však byla tato politika trestání natolik úspěšná, že kriminalita téměř vymizela a krmná plocha značně prořídla.

Olesianská vláda tak byla nucena čas od času snižovat hranici toho co je považováno za protiprávní jednání, aby uspokojila wraithský hlad.

Avšak od návštevy atlantskou expedicí se vše radikálně změnilo. Nakonec se podařilo osvobodit všechny nespravedlivě potrestané a Wraithové tak zaútočili na hlavní Olesianskou populaci.


Sateďané

Rasa lidí obývající galaxii Pegasus a jejichž domovský svět byl před nějakým časem zničen Wratihy. Několik Satedaňských vojáků snažících se ochránit planetu bylo sklizeno a přepraveno do wraithských mateřských lodí.

Třem stovkám Sateďanů se však před Wraithy podařilo uprchnout a nyní žíjí izolováni a roztroušeni po celé galaxii. Jedním z přeživších je i Ronon Dex.


Taranisané

Kolonie lidí z několika různých světů, kteří se rozhodli žít na planetě Taranis pod ochranným antickým štítem. Jejich vůdcem je kancléř Lycus.

Taranisané žili rok pod ochranou štítu, aniž tušili, že sopka, která štít napájí geotermální energií, otevřela pod jejich sídlem díru a hrozí erupcí. Způsobilo to, že jejich štít začal mít problémy a proto vyslali nouzové volání, které zachytila Atlantis.

McKay zjistil skutečnou příčinu problémů a tak doktorka Weirová přemluvila Lycuse, aby se svými lidmi odešel do Atlantis, než pro ně najdou jinou vhodnou planetu. Několika Taranisanům se podaří do města dostat, ale zbytek, včetně celého Sheppardova týmu, zůstanou odříznutí na Taranis, když bránu pohltí láva. Naštěstí je na cestě Daedalus, který je schopen dopravit Taranisany do bezpečí, ale nemá dost místa pro všechny a musí se tak několikrát vracet.

Zoufale hledající únik, Sheppardův tým shromáždí zbylé Taranisany do antické lodě Aurora, s níž se jim Lycus pochlubil hned po jejich seznámení. Loď má sice technické problémy, ale McKay nakonec přijde na to, jak loď i s jejími cestujícími dostat do bezpečí mimo planetu.

Po výbuchu sopky je celá planeta Taranis neobyvatelná, protože výbuch byl tak mohutný, že popel a prach zabrání ještě několik let průniku slunečního světla, a všechno živé tak umře.

Uprchlíkům z Taranis nakonec byla nabídnuta jiná planeta jako alternativa. Ti přijali a na oplátku za pomoc půjčili týmu loď Aurora.

S Taranisany a jejich hlavní vědkyní, Norenou, která zamotala hlavu jak Rodneymu, tak Sheppardovi, jsme se setkali jednou, v epizodě 2×19 Inferno.


Wraithové

Krvežíznivý, ve společenstvích žijící druh, který parazituje na životní síle jiných bytostí, aby ukojil svůj hlad. Nespočet světů v galaxii Pegasa žije v nekončícím strachu z Wraithů, kteří se pravidelně vracejí sklízet lidskou „úrodu“. Antikové se s Wraithy poprvé střetli před tisíci lety. V té době také vytvořili obrovskou síť hvězdných bran, která zahrnovala tisíce světů v galaxii Pegasa, kam rozšířili lidský život. Předtím se nikdy nesetkali s rasou disponující technologií, která by se mohla rovnat jejich vlastní – až do chvíle, kdy potkali Wraithy.

Jednou probuzení, Wraithové se krmili lidmi na těchto světech – dokud zůstalo nedotčeno pouze město Atlantis. Wraithové použili své nejsilnější zbraně k dobytí Atlantis, ale antický štít držel. Poraženi, Antikové potopili celé město do oceánu a do jednoho se vrátili na Zemi.

Wraithové dostali do vínku hrůzostrašně efektivní vlastnost regenerace, díky níž se mohou sami léčit. Dokonce i díry po kulkách se zacelují tak rychle jako se voda uzavírá nad předměty. Jejich schopnost regenerace je tak rozsáhlá, že je krajně nepravděpodobné, že by Wraithové umírali přirozenou smrtí jako lidé. Jejich druh si také vypěstoval speciální schopnost telepatie: mohou donutit svou kořist vidět věci, které ve skutečnosti neexistují, a mohou použít svoji mentální sílu, aby z člověka dostali potřebné informace.

foto

Wraithové jako druh procházejí dlouhými obdobími hibernace, tedy obdobou zimního spánku, které mohou trvat celá století. Jejich obrovské mateřské lodě obsahují neznámé množství hibernačních komor. V tomto období zůstává aktivní jen velmi malá část Wraithů, jen dost na to, aby drželi na uzdě podrobené světy. Spící masy hlídá tzv. strážce, což je Wraith, jehož smrt vede k předčasnému oživení celého společenství – jako se stalo, když strážkyni jedné lodi zabil major John Sheppard.

Strážkyně vyslýchala plukovníka Marshalla Sumnera a dozvěděla se o nové a úrodné planetě – Zemi – která existuje někde ve vesmíru, nicméně nebyla schopna určit, kde. Po její smrti se celé společenství probudilo. Nyní, jak Wraithové postupují, krmí se na rozličných planetách v Pegasově galaxii – žádná není v bezpečí.

Wraithové používají omračující zbraně ke znehybnění jejich kořisti, takže se mohou na svých obětech živit později. Jejich lodě zahrnují jak mateřské lodě, které mohou být v období hibernace umístěny na planetách, tak stíhačky – malé, velmi rychlé lodě schopné cestovat branami vybavené papskem, kterým mohou přemisťovat svoji kořist na palubu.


Zaddikovi lidé

Rasa lidí žijících na planetě na niž před nějakým časem havarovala wraithská stíhačka. Lidé Wraithy pro jistotu upálili, avšak jednomu se podařilo uprchnout.

Domorodci netušíce nic o existenci Wraithů nazývají monstrum Daimos. Wraith žije osamoceně v hlubokém lese a vždy jednou za 3 až 4 měsíce si jeho přítomnost vyžádá oběti na životech. Wraith byl nakonec zabit díky příchodu atlantské expedice na planetu.